Propozície ligy

 1. Severoslovenská liga kynológov je séria kynologických pretekov odohrávajúca sa priebežne počas celej kynologickej sezóny. Liga spadá pod záštitu spriatelených kynologických klubov.
 2. Každý pretek sa koná v kategóriách BH-SK, SVV1 a SVV2, pričom rôzne kategórie sú hodnotené jednotlivo.
 3. Každý psovod je povinný uhradiť štartovný poplatok preteku za každého psa, s ktorým štartuje. Výška poplatku je 20€ (kategória BH-SK 10€). Tento poplatok je po uhradení nevratný.
 4. Každý pretek je vyhodnotený samostatne a každý psovod disponuje právom zúčastniť sa ktoréhokoľvek preteku zo série bez ohľadu na to, či sa zúčastnil predchádzajúcich pretekov. 
 5. Psovod pre konkrétneho psa ostáva počas celého ročníka nemenný.
 6. Psovod môže súťažiť s niekoľkými psami, avšak počas jedného ročníka ligy smie nastúpiť s konkrétnym psom len v kategórii, v ktorej nastúpil pri jeho prvom preteku. 
 7. Psovod môže nastúpiť len do kategórie ako je pri prvom preteku najvyšší dosiahnutý stupeň skúšky daného psa. Avšak môže počas preteku zložiť vyššiu skúšku, ktorej výsledok nebude započítaný do celkového hodnotenia (započítaný môže byť len v prípade - viď bod. 8)
 8. V prípade záujmu psovoda, môže byť so psom kvalifikovaný vo vyššej kategórii v akej nastúpil pri prvom preteku, ale len za podmienky, že sa stihne zúčastniť troch pretekov v danej vyššej kategórii. Pri záverečnom hodnotení bude výkon psa vyhodnotený výlučne v navýšenej kategórii.
 9. V prípade, že stupeň zloženej skúšky psa je vyšší ako najvyššia možná kategória, smie pretekať len v najvyššej dostupnej kategórii ligy.
 10. Všetky preteky ligy sa riadia podľa platného skúšobného poriadku a každý pretek musí spĺňať všetky náležitosti vyplývajúce z tohto poriadku.
 11. Body z každého preteku sa zapíšu do pretekárskej knižky, ktorú psovod obdrží pri jeho prvom preteku ligy v danom roku.
 12. Psovod získava v každom preteku body podľa platného skúšobného poriadku.
 13. Na konci ligy sa poradie pretekárov stanoví nasledovne:

• sčítaním najvyšších počtov bodov získaných počas jednotlivých pretekov, avšak nanajvýš z troch. 

(Príklad: 1.pretek - 243 b. / 2.pretek - 290 b. / 3.pretek - 150 b. / 4.pretek - 278 b. súčet: 811 b. (započítaný 1., 2. a 4. pretek)

• do súčtu bodov sa smie započítať len taký výsledok z preteku, ktorý nebol ohodnotený známkou nedostatočný.

• ak dvaja alebo viac pretekárov dosiahne zhodný počet bodov, vyššie umiestnenie získava ten pretekár, ktorý dosiahol sumu súčtu bodov z oddielu C (obrany) zo všetkých započítaných pretekov.


Termíny konania pretekov:


KK Liptovský Hrádok - 22.04.2017 (uzávierka prihlášok 09.04.2017)

č.ú.: SK47 0200 0000 0030 5738 5654 

KK Lisková - 23.09.2017 (uzávierka prihlášok 17.09.2017)

č.ú.: SK78 5600 0000 0083 5948 4001 

ŠaKK Canislog - 01.10.2017 (uzávierka prihlášok 21.9.2017)

č.ú.: SK06 8330 0000 0025 0086 7080 

KK Chabenec - 21.10.2017 (uzávierka prihlášok 15.10.2017)

č.ú.: SK94 8330 0000 0023 0056 0981 


Konečné vyhodnotenie ligy prebehne na konci posledného preteku (21.10.2017 v KK Chabenec).