Propozície ligy

 1. Severoslovenská liga kynológov je séria kynologických pretekov odohrávajúca sa priebežne počas celej kynologickej sezóny. Liga spadá pod záštitu spriatelených kynologických klubov.
 2. Každý pretek sa koná v kategóriách BH-SK, SVV1 a SVV2, pričom rôzne kategórie sú hodnotené jednotlivo.
 3. Každý psovod je povinný uhradiť štartovný poplatok preteku za každého psa s ktorým štartuje. Výška poplatku je 20€ (kategória BH-SK 10€). Tento poplatok je po uhradení nevratný.
 4. Každý pretek je vyhodnotený samostatne a každý psovod disponuje právom zúčastniť sa ktoréhokoľvek preteku zo série bez ohľadu na to, či sa zúčastnil predchádzajúcich pretekov.
 5. Psovod pre konkrétneho psa ostáva počas celého ročníka nemenný.
 6. Psovod môže súťažiť s niekoľkými psami.
 7. Možnosti zaradenia do kategórie:
  a) Pes môže nastúpiť len do kategórie ako je pri prvom preteku najvyšší dosiahnutý stupeň skúšky psa bez ohľadu na druh skúšky (SVV, IPO, ...) v rámci športovej kynológie.
  b) Pes sa smie zaradiť počas prebiehajúceho ročníka ligy aj do vyššej kategórie, avšak len za podmienky, že sa stihne zúčastniť troch pretekov v danej kategórii. Pri záverečnom hodnotení bude výkon psa vyhodnotený výlučne v navýšenej kategórii.
  c) V prípade záujmu zložiť len vyšší stupeň skúšky v akej aktuálne dvojica preteká, je jej to umožnené, avšak výsledok nebude započítaný do celkového hodnotenia.
  d) Psovod so psom sa smie zúčastniť ligy aj v prípade záujmu zloženia akejkoľvek skúšky v rámci Národného skúšobného poriadku. V takom prípade sa propozície ligy na neho nevzťahujú a riadi sa výlučne platným skúšobným poriadkom.
 8. V prípade, že stupeň zloženej skúšky psa (bez ohľadu na druh skúšky v rámci športovej kynológie) je vyšší ako najvyššia možná kategória, smie pretekať len v najvyššej dostupnej kategórii ligy v rámci aktuálneho ročníka ligy.
 9. Všetky preteky ligy sa riadia podľa platného skúšobného poriadku a každý pretek musí spĺňať všetky náležitosti vyplývajúce z tohto poriadku.
 10. Psovod získava v každom preteku body podľa platného skúšobného poriadku.
 11. V prípade zisku zhodného počtu bodov, o víťazovi z dotknutých rozhodne v rámci kategórie SVV vyšší dosiahnutý počet bodov z oddielu C. Ak však ani ten nerozhodne, rozhoduje počet bodov z oddielu A (v poslednom prípade oddiel B). V kategórii BH-SK o poradí pretekárov so zhodným počtom bodov rozhodne delegovaný rozhodca.
 12. Na konci ligy sa poradie pretekárov stanoví nasledovne:
  a) sčítaním najvyšších počtov bodov získaných počas jednotlivých pretekov, avšak nanajvýš z troch. (Príklad: 1.pretek - 243 b. / 2.pretek - 290 b. / 3.pretek - 150 b. / 4.pretek - 278 b. súčet: 811 b. (započítaný 1., 2. a 4. pretek)
  b) ak dvaja alebo viac pretekárov dosiahne zhodný počet bodov, vyššie umiestnenie získava ten pretekár, ktorý dosiahol sumu súčtu bodov z oddielu C (obrany) zo všetkých započítaných pretekov (ak situácia pretrváva nasleduje porovnanie oddielu A a následne B).
 13. Psovod svojou účasťou na ktoromkoľvek preteku ligy súhlasí s jej propozíciami. V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje koordinátora ligy ešte pred začiatkom preteku.
Termíny konania pretekov:


KK Lisková - 11.05.2019 (uzávierka prihlášok 05.05.2019)

č.ú.: SK78 5600 0000 0083 5948 4001

KK Chabenec - 25.05.2019

č.ú.: SK94 8330 0000 0023 0056 0981

KK Turany - 21.09.2019

č.ú.:  SK88 8330 0000 0021 0142 0089 

KK Liptovský Hrádok- 19.10.2019

č.ú.: SK47 0200 0000 0030 5738 5654Konečné vyhodnotenie ligy prebehne na konci posledného preteku (19.10.2019 v KK Liptovský Hrádok).